สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

  • ได้รับรางวัลประเภทดีมาก  สำหรับสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับผู้พิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๖
  • ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
  • ที่จอดเก้าอี้รถเข็นเพื่อนั่งชมการแสดงภายในโรงละคร
  • สำรองเก้าอี้รถเข็นไว้สำหรับผู้พิการหรือสูงอายุ ตามคำขอ
  • มีพื้นที่ลาดสำหรับเก้าอี้รถเข็น ในพื้นที่ทั่วไป
  • ห้องน้ำเฉพาะ ที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

ห้องละหมาด

สยามนิรมิตได้จัดพื้นที่สำหรับเป็นห้องสวดมนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม