โครงการ รู้ไทย อนุรักษ์ไทย

โครงการ “รู้ไทย…อนุรักษ์ไทย” โครงการสำหรับสถาบันการศึกษา –   “สยามนิรมิต” ได้จัดโครงการ “รู้ไทย…อนุรักษ์ไทย”   เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากโรงเรียน และสถาบันต่างๆ ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ ในทุกระดับชั้น

โครงการ “รู้ไทย…อนุรักษ์ไทย” โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้ สยามนิรมิต ได้นำเสนอโครงการ  “รู้ไทย…อนุรักษ์” ในเรื่อง “ตามรอยพระราชา…พ่อหลวง ร.๙” ผ่านการนำเสนอโดยสื่อการเรียนรู้ กิจกรรม นิทรรศการ อาทิ ละครสั้นชุด ตามรอยพระราชา…พ่อหลวง ร.๙  ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำคำสอน แนวความคิด ความพอเพียง ความวิริยะ อุตสาหะ ความอดทน ความเสียสละ โดยมีพ่อหลวง ร.๙ ทรงเป็นแบบอย่าง

ทั้งนี้ น้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ที่สืบทอดมาแต่โบราณผ่านหมู่บ้านชนบทไทย ๔ ภาค ซึ่งได้สอดแทรกการทำการเกษตรโครงการตามพระราชดำริ   อีกทั้ง “สยามนิรมิต” ได้จัดทำเครื่องมือความรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้น้องๆเยาวชนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ผ่าน QR Code นอกจากการเห็นและสัมผัสบรรยากาศจริง

พร้อมกันนี้ “สยามนิรมิต” ได้จัดทำหนังสือคู่มือความรู้ “ตามรอยพระราชา…พ่อหลวง ร.๙” เพื่อนำไปใช้ประกอบ การเรียนการสอน หรือทำรายงานต่างๆด้วย

ปิดท้ายด้วย ร่วมย้อนรอยศึกษาประวัติศาตร์อันทรงคุณค่า ตื่นตา ประทับใจ กับสุดยอดการแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ “สยามนิรมิต”

 

 

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

ฝ่ายขายภาคการศึกษา

เบอร์โทร. 0 2649 9222 ต่อ 257

E-mail : salesdomestic@siamniramit.com